ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายและประชากรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม จนบางทีอาจทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของประชากร

เนื่องจากว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งต้องหยุดให้บริการและมีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (อย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ